GUIA DE JUSTIFICACIONS v1

TEMPORADA 2008NOTA IMPORTANT


Degut a que a partir de l'any 2007 ja no estem exempts de declaració de l'IVA, a partir d'aquest any 2008 la FCOC pagarà la quantitat de l'import de les factures presentades, però aquestes no poden sobrepassar més d'un 5 % de la quantitat subvencionada.


Així per exemple, en el cas de justificar els 200 € de subvenció per cursa de copa catalana només s'acceptaran factures fins a un import de 210 €.


Això vol dir que cal ajustar-se al màxim a justificar l'import subvencionat.
GUIA DE JUSTIFICACIÓ


Aquesta informació està extreta de la “Guia per a la presentació de les justificacions de subvencions per convocatòries d'acord amb la Resolució VCP/82/2007, de 15 de gener. Exercici 2007. Actualització 27.3.2007”.


1. Els rebuts i les factures presentats per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable.


D'acord amb el que estableix el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, les factures han de contenir com a mínim:


Número i sèrie, si s'escau

Nom i cognoms o denomació social. Les dades de la FCOC són:

Número d'identificació fiscal i domicili de l'expedidor i del destinatari

Descripció de l'operació i contraprestació total.

Base imposable.

Tipus tributari i quota repercutible (no és suficient la referència "IVA inclòs").

Lloc i data d'emisió.


Així doncs, la facturació hauria d'anar sempre que sigui possible a nom de la FCOC:


Federació de Curses d'Orientació de Catalunya

Rambla Guipuscoa, 23-25,4C. 08018-Barcelona

NIF: G-59428805


L'acreditació de les despeses també es pot efectuar mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per a la seva acceptació en l'àmbit tributari i que resten recollides en la resposta tributaria núm. V1595-05 de la Dirección General de Tributos de la SG de Impuestos sobre el Consumo, de data 27/07/2005.


2. A cada factura ha de constar que s'ha procedit al seu pagament, ja sigui mitjançant el concepte "REBUT" o "COBRAT", el qual anirà acompanyat per la signatura del perceptor i la data, o adjuntant a la factura un document que acrediti que s'ha liquidat el seu import, ja sigui amb un rebut o comprovant bancari en el cas de que el pagament sigui amb trasnferència o tarjeta de crèdit (comprovant del càrrec al compte).


3. No seran subvencionables despeses de begudes alcohòliques, tabac, multes i sancions, obsequis, regals, dinars de "treball", atencions protocol·làries o representatives, etc...


4. En el cas de despeses de desplaçaments individuals de persones (dietes), les quantitats màximes a admetre a càrrec de subvenció seran les fixades pel Reial Decret 214/1999 de 5 de febrer:


Transport públic: segons bitllet.

Locomoció amb cotxe propi, en cap cas en vehicles de lloguer: 0,19 €/km.

Parkings i peatges: segons rebuts.

Manutenció sense pernocta: 26,67 €/dia


El concepte de desplaçaments i pernocta s'entén en el cas de fer-se en un municipi diferent al del treball habitual o residència del perceptor.


En aquest cas s'ha d'utilitzar el model normalitzat corresponent. Per a poder-lo omplir, cal que faciliteu a la FCOC la següent informació:


Dades del perceptor:

Nom, cognoms, NIF.

Tipus de vehicle i matricula, en el cas de desplaçaments en cotxe propi.


Dades del(s) desplaçament(s):

Dia inici, dia finalització

Itinerari (Sortida de, Destí a , Retorn a ) i Quilòmetres recorreguts

Peatges i/o parking i hotels. En aquest cas, cal adjuntar bitllets, tiquets o factures amb els seus rebuts.

Manutenció per dia (és incompatible amb el reintegrament de despeses de restaurants, etc.),

Dies amb pernocta (cal adjuntar la factura de l'hotel amb el seu rebut per a percebre aquesta quantitat per dia)


5. Per acreditar els desplaçaments d'avió, tren, vaixell, autobús o altres mitjans de transport de línea regular, a més de la factura de l'agència de viatges caldrà adjuntar el bitllet del mitja utilitzat. Son elegibles els denominats "bitllets electrònics", no els emails, identificadors o similars i sempre ajustats al punt 1 d'aquest document.


6. Els justificants han de correspondre a despeses d'activitats portades a terme en l'exercici de la concessió de la subvenció (2008), abonades en el mateix i a nom del perceptor de la subvenció (FCOC) i amb totes les operacions comptabilitzades en l'exercici de la concessió.


7. Conceptes justificables (cal assegurar-nos que en la factura ens ho especifiquin d'aquesta manera). També s'indica que en la factura caldrà el detall concret amb preus unitaris. Aquest detall concret són els que he remarcat en groc.