GUIA DE JUSTIFICACIONS

TEMPORADA 2010NOTA IMPORTANT


Degut a que a partir de l'any 2007 ja no estem exempts de declaració de l'IVA, la FCOC pagarà la quantitat de l'import de les factures presentades, però aquestes no poden sobrepassar més d'un 5 % de la quantitat subvencionada.

Així per exemple, en el cas de justificar els 200 € de subvenció per cursa de copa catalana només s'acceptaran factures fins a un import de 210 €.

Això vol dir que cal ajustar-se al màxim a justificar l'import subvencionat.
GUIA DE JUSTIFICACIÓ


Aquesta informació està extreta de la “Guia per a la presentació de les justificacions de subvencions per convocatòries d'acord amb la Resolució VCP/82/2007, de 15 de gener. Exercici 2007. Actualització 27.3.2007”.

1. Els rebuts i les factures presentats per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable.

2. A cada factura ha de constar que s'ha procedit al seu pagament, ja sigui mitjançant el concepte "REBUT" o "COBRAT", el qual anirà acompanyat per la signatura del perceptor i la data, o adjuntant a la factura un document que acrediti que s'ha liquidat el seu import, ja sigui amb un rebut o comprovant bancari en el cas de que el pagament sigui amb trasnferència o tarjeta de crèdit (comprovant del càrrec al compte).

3. No seran subvencionables despeses de begudes alcohòliques, tabac, multes i sancions, obsequis, regals, dinars de "treball", atencions protocol·làries o representatives, etc...

4. En el cas de despeses de desplaçaments individuals de persones (dietes), les quantitats màximes a admetre a càrrec de subvenció seran les fixades pel Reial Decret 214/1999 de 5 de febrer. En aquest cas s'ha d'utilitzar el model normalitzat corresponent.

5. Per acreditar els desplaçaments d'avió, tren, vaixell, autobús o altres mitjans de transport de línea regular, a més de la factura de l'agència de viatges caldrà adjuntar el bitllet del mitja utilitzat. Son elegibles els denominats "bitllets electrònics", no els emails, identificadors o similars i sempre ajustats al punt 1 d'aquest document.

6. Els justificants han de correspondre a despeses d'activitats portades a terme en l'exercici de la concessió de la subvenció, abonades en el mateix i a nom del perceptor de la subvenció (FCOC) i amb totes les operacions comptabilitzades en l'exercici de la concessió.

7. Conceptes justificables (cal assegurar-nos que en la factura ens ho especifiquin d'aquesta manera). També s'indica que en la factura caldrà el detall concret amb preus unitaris. Aquest detall concret són els que he remarcat en groc.